loading

غذا خوردن در محل کار

همواره این پرسش برای کارفرمایان مطرح است که غذا خوردن در محل کار چگونه باشد بهتر است

پارتی بازی

این اصلا اشکالی ندارد که عضو گروه بزرگی از همرشته ای های خود باشیم و با هم کار کنیم

چرخش شغلی (job rotation) به زبان ساده

کارفرماها به چند دلیل از این روش استفاده می کنند...

کسب و کار پژوهشگران چگونه است؟

با پژوهشگران همصحبت شدیم و شرایط کاری این حرفه را از آنان جویا شدیم.